Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zabuystt/public_html/aupup.org/wp-includes/post-template.php on line 284
Цели – АСОЦИАЦИЯ НА УЧЕНИ И ПРАКТИЦИ ЗА УСТОЙЧИВ ПРОСПЕРИТЕТ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

Според действащия устав, основни цели на Асоциацията са:

1. Да съдейства за развитието и утвърждаването на гражданското общество, насърчава гражданското участие в управлението на обществените дела и подпомага доброто и прозрачно публично управление;

2. Да съдейства за повишаване ролята и значението на местните общности при решаване на проблемите от местната социално-икономическа действителност в тяхна полза;

3. Да стимулира развитието и утвърждаването на духовните ценности, образованието, науката, културата в полза на местните общности и обществото като цяло;

4. Да стимулира и подпомага органите на местно самоуправление да търсят решение на актуалните проблеми на околната среда по линия на възприемането на иновативни технологични решения и добри практики;

5. Да стимулира и съдейства на местните общности и органите на публично управление да възприемат чуждестранен опит и сътрудничество при решаване на проблемите на социално-икономическото и културното развитие, както и развитието на туризма от местно значение;

5. Да стимулира и подкрепя местните власти и бизнес в усилията им за изграждане на зелена икономика и устойчив туризъм;

6. Да подпомага междуетническия и междукултурния диалог и сътрудничество, както и да насърчава социалното включване чрез интеграция на хора с увреждания и лица и общности в риск от социално изключване;

7. Да подпомага и съдейства за разширяване на международното сътрудничество при решаване на проблеми от социално-икономическата действителност, за които се изисква обединяване на усилията на местни власти и бизнес от различни страни;

8. Да съдейства за разширяване на трансграничното сътрудничество при решаване на проблеми, касаещи общи проблеми на местни общности от различните страни на границите;

9. Да съдейства за запазване и популяризиране на историята, културата и обичаите на местните общности, както и възможностите за туризъм;

10. Да съдейства за защитата на човешките права и повишаване достойнството на човека;

11. Да съдейства за равенството между половете и повишаване ролята на жените в социалния, икономическия и културния живот;

12. Да съдейства за намаляване на проявите на дискриминации и насилие, основани на цвят на кожата, религиозна принадлежност, пол и сексуална ориентация.