Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zabuystt/public_html/aupup.org/wp-includes/post-template.php on line 284
Предмет на дейност – АСОЦИАЦИЯ НА УЧЕНИ И ПРАКТИЦИ ЗА УСТОЙЧИВ ПРОСПЕРИТЕТ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

Предметът на дейност включва нестопански дейности, насочени към развитието на гражданското общество, засилено гражданско участие и повишаване ролята и значението на местните общности при решаване на въпроси от техен интерес в тяхна полза, насърчаване на качественото и прозрачното публично управление, възприемане на достиженията на социалните науки и иновативни подходи за подобряване на управлението в полза на местните общности, местната демокрация, сътрудничество между публичния и частния сектор, както и трансгранично сътрудничество за решаване на проблемите на местните общности, стимулиране на туризма и изграждане на зелена икономика, равните възможности за общности в неравностойно положение, като например хора с увреждания, малцинствени групи, както и насърчаване на равенството между половете и стимулиране на активната роля на жените в обществения живот.

Асоциацията може да извърша допълнителна стопанска дейност, единствено ако тя е свързана с изпълнението прогласените устава цели и средства за осъществяването им и при условията на чл. 3, ал. З от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Предметът на допълнителната стопанска дейност включва: административна дейност – разпечатки, компютърна обработка и др.; технически услуги – факс, ксерокс; издателска дейност – брошури, дипляни, студии, научни издания, сборници, рекламни и информационни материали; посредническа дейност – между национални и чуждестранни частни, публични и граждански органи и организации; обучителна дейност – организиране на курсове, семинари, обучения, дискусии и др.; организиране на информационни събития – изложби, презентации и др.

Резултатите от тази дейност следва да бъдат използвани само и единствено за реализация на дефинираните цели.

Асоциацията не разпределя печалба!