Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zabuystt/public_html/aupup.org/wp-includes/post-template.php on line 284
За нас – АСОЦИАЦИЯ НА УЧЕНИ И ПРАКТИЦИ ЗА УСТОЙЧИВ ПРОСПЕРИТЕТ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

„Асоциация на учени и практици за устойчив просперитет на местните общности” е сдружение с нестопанска цел по смисъла на глава втора, раздел 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел със седалище и адрес за кореспонденция: Благоевград, ул. „Сан Стефано”, № 9, вх. А, ет. 2, ап. 4.

Асоциацията е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и осъществява своята дейност съгласно действащото българско законодателство, приетия устав и решенията на Управителния съвет.

Пълното официално наименование е: „Асоциация на учени и практици за устойчив просперитет на местните общности”, което се изписва на английски език както следва: “Association of Scientists and Practicians for Sustainable Prosperity of Local Communities”.

Асоциацията се създава за неограничен срок и не може да бъде преобразувана в друго юридическо лице за осъществяване на дейност в частна полза.