Асоциация на учени и практици за устойчив просперитет на местните общности

За нас

„Асоциация на учени и практици за устойчив просперитет на местните общности” е сдружение с нестопанска цел по смисъла на глава втора, раздел 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел със седалище и адрес за кореспонденция: Благоевград, ул. „Сан Стефано”, № 9, вх. А, ет. 2, ап. 4.

Асоциацията е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и осъществява своята дейност съгласно действащото българско законодателство, приетия устав и решенията на Управителния съвет.

Пълното официално наименование е: „Асоциация на учени и практици за устойчив просперитет на местните общности”, което се изписва на английски език както следва: “Association of Scientists and Practicians for Sustainable Prosperity of Local Communities”.

Асоциацията се създава за неограничен срок и не може да бъде преобразувана в друго юридическо лице за осъществяване на дейност в частна полза.

Цели

Според действащия устав, основни цели на Асоциацията са:

1. Да съдейства за развитието и утвърждаването на гражданското общество, насърчава гражданското участие в управлението на обществените дела и подпомага доброто и прозрачно публично управление;

2. Да съдейства за повишаване ролята и значението на местните общности при решаване на проблемите от местната социално-икономическа действителност в тяхна полза;

3. Да стимулира развитието и утвърждаването на духовните ценности, образованието, науката, културата в полза на местните общности и обществото като цяло;

4. Да стимулира и подпомага органите на местно самоуправление да търсят решение на актуалните проблеми на околната среда по линия на възприемането на иновативни технологични решения и добри практики;

5. Да стимулира и съдейства на местните общности и органите на публично управление да възприемат чуждестранен опит и сътрудничество при решаване на проблемите на социално-икономическото и културното развитие, както и развитието на туризма от местно значение;

5. Да стимулира и подкрепя местните власти и бизнес в усилията им за изграждане на зелена икономика и устойчив туризъм;

6. Да подпомага междуетническия и междукултурния диалог и сътрудничество, както и да насърчава социалното включване чрез интеграция на хора с увреждания и лица и общности в риск от социално изключване;

7. Да подпомага и съдейства за разширяване на международното сътрудничество при решаване на проблеми от социално-икономическата действителност, за които се изисква обединяване на усилията на местни власти и бизнес от различни страни;

8. Да съдейства за разширяване на трансграничното сътрудничество при решаване на проблеми, касаещи общи проблеми на местни общности от различните страни на границите;

9. Да съдейства за запазване и популяризиране на историята, културата и обичаите на местните общности, както и възможностите за туризъм;

10. Да съдейства за защитата на човешките права и повишаване достойнството на човека;

11. Да съдейства за равенството между половете и повишаване ролята на жените в социалния, икономическия и културния живот;

12. Да съдейства за намаляване на проявите на дискриминации и насилие, основани на цвят на кожата, религиозна принадлежност, пол и сексуална ориентация.

 

Предмет на дейност

Предметът на дейност включва нестопански дейности, насочени към развитието на гражданското общество, засилено гражданско участие и повишаване ролята и значението на местните общности при решаване на въпроси от техен интерес в тяхна полза, насърчаване на качественото и прозрачното публично управление, възприемане на достиженията на социалните науки и иновативни подходи за подобряване на управлението в полза на местните общности, местната демокрация, сътрудничество между публичния и частния сектор, както и трансгранично сътрудничество за решаване на проблемите на местните общности, стимулиране на туризма и изграждане на зелена икономика, равните възможности за общности в неравностойно положение, като например хора с увреждания, малцинствени групи, както и насърчаване на равенството между половете и стимулиране на активната роля на жените в обществения живот.

Асоциацията може да извърша допълнителна стопанска дейност, единствено ако тя е свързана с изпълнението прогласените устава цели и средства за осъществяването им и при условията на чл. 3, ал. З от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Предметът на допълнителната стопанска дейност включва: административна дейност – разпечатки, компютърна обработка и др.; технически услуги – факс, ксерокс; издателска дейност – брошури, дипляни, студии, научни издания, сборници, рекламни и информационни материали; посредническа дейност – между национални и чуждестранни частни, публични и граждански органи и организации; обучителна дейност – организиране на курсове, семинари, обучения, дискусии и др.; организиране на информационни събития – изложби, презентации и др.

Резултатите от тази дейност следва да бъдат използвани само и единствено за реализация на дефинираните цели.

Асоциацията не разпределя печалба!

Новини и анализи

В процес на разработка

Проекти и инициативи

В процес на разработка

Отчети

В процес на разработване